Ciele Združenia pre ochranu rodiny

   Po uskutočnení prvého pochodu 15.mája v Bratislave a jeho vyhodnotení, sa ZOR
   rozhodlo pokračovať v tejto programovej línii :
  • realizovať avizovanú petičnú akciu, ktorú ZOR po prehodnotení z praktických dôvodov rozčlenilo na dve petičné akcie :

                    - petičná akcia za prijatie ústavného zákona  o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi,

                    - petičná akcia za prijatie zákona o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu,          

                    hlavným dôvodom je zámer ZOR povýšiť zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi

                          na úroveň ústavného zákona,     

      nakoľko daná problematika si v súčasnosti vyžaduje úplne samostatnú a maximálnu pozornosť, predovšetkým preto,

      aby sa  jasne definovali pojmy  manželstvo, rodina a zároveň i pojmy čo nie je manželstvo a čo nie je rodina

      (viď návrh ústavného zákona v zložke zákony) . I touto cestou chceme petíciou  osloviť celú verejnosť a zároveň vyzvať

      na podporu navrhovaného ústavného zákona.

                    Paralelne budeme realizovať petičnú akciu za zákon  o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu.

     Prvé skúsenosti, ktoré naznačujú  naliehavú potrebu uzákoniť túto problematiku ste mohli jasne sledovať

     počas konania  GAY PRIDE 22. mája 2010 v Bratislave.

                    O celom vývoji petičnej akcie vás budeme priebežne informovať na podstránke "PETÍCIE"      

                 ku ktorým sa môžete vyjadriť.Radi príjmeme akékoľvek pozmeňujúce, doplňujúce i kritické návrhy

                 na skvalitnenie pripravovaných zákonov.  

 

  •  paralelne s realizáciou petičnej akcie a návrhu zákonov budeme naďalej pokračovať v príprave a                                                                               konaní podobných pochodov na rôznych miestach (či mestách) Slovenska. Po skúsenosti z Bratislavy sme presvedčení o potrebe osvety a prebúdzaní svedomia ľudí nielen z dôvodu kresťanských tradícií Slovákov, ale najmä budúcnosti národa a spoločnosti ako celku! Toto je mimoriadna požiadavka zo strany Pána Boha a Jeho zákona! Tu musí ísť o každú dušu!

    Jednotlivé pochody, termíny a miesto ich uskutočnenia budú včas uvedené na stránke "POCHODY".