Sme kresťania - katolíci, ktorí :

  • prijali do svojho života Pána Ježiša Krista, ako svojho jediného Pána a Spasiteľa,                  
  • chcú žiť svoj život v zhode s evanjeliom a ohlasovať Božie pravdy zjavené Duchom Svätým v Božom Slove,
  • chcú i takto upozorniť verejnosť, že Boží zákon je nad všetky zákony tohoto sveta,    
  • chcú pracovať na obnove dôstojnosti rodiny, manželstva, detí a mládeže v súčasnej spoločnosti, ktorá je ohrozovaná deformáciou mravnosti tým, že sa verejne propagujú sexuálne aktivity, ktoré odporujú Božím zákonom.

   Združenie pre ochranu rodiny (ZOR)   

   je občianske združenie, ktoré si predsavzalo:
  • chrániť rodinu, manželstvo a deti ako základnú súčasť spoločnosti, ktorej korene sú uložené v Bohu, z ktorého a pre ktorého bolo a je všetko stvorené na Jeho slávu,
  • poukazovať na súčasné trendy odklonu spoločnosti od Božích prikázaní vedúcich k rozpadu manželstva a rodiny ako inštitútu ustanoveného Bohom,
  • vyjadriť jasné postoje k hriechom homosexuality a iným sexuálnym úchylkám a snahe zrovnoprávniť ich s Božím zákonom, či prirodzeným zákonom, ktorý je vpísaný do srdca ľudí,
  • navrhovať riešenia a opatrenia na úrovni legislatívy vedúcej k zodpovednému rozvoju spoločnosti , rodiny, detí a jednotlivcov 

 

   Výňatok z textu stanov Združenia pre ochranu rodiny

3/ Cieľ združenia

Chrániť inštitúciu manželstva a rodiny pred negatívnymi vplyvmi, ktoré ohrozujú jej spoločenské a právne postavenie a prinášajú morálny rozklad detí a mládeže.

Pri napĺňaní cieľa združenie vykonáva najmä tieto činnosti: 

a)                šíri a popularizuje informácie o základných mravných hodnotách rodinného života,

b)                poskytuje informačné služby pre svojich členov a organizuje propagačnú činnosť pre aktivity v tejto oblasti, 

c)                má vlastnú publikačnú a prednáškovú činnosť korešpondujúcu s jeho poslaním,

d)                organizuje poradenskú službu pre dospelých, mládež a deti bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie,

e)                 podporuje projekty súvisiace s cieľom združenia,

f)                  napomáha prebúdzaniu záujmu občanov o hodnoty rodiny a manželstva a povzbudzuje ich k zodpovednosti za usporiadanie

                    spoločenských vzťahov,

g)                usporadúva prednášky, konferencie, semináre, kurzy, školenia a zhromaždenia na propagáciu svojich cieľov,

h)                spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť v SR a v zahraničí,

i)                  vydáva propagačné materiály a publikácie, ktoré podporujú ciele združenia, 

 

4/ Členstvo v združení

a)                 členom združenia môžu byť fyzické ako i právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik členstva a prehlásia, že súhlasia so

                    stanovami združenia a budú aktívne podporovať poslanie a ciele ZOR. Nemusia nimi byť len občania SR,

b)                o prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov,

c)                 členstvo vzniká dňom prijatia za člena,

d)                členstvo zaniká:

-písomným oznámením o vystúpení zo združenia,

-vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou svojich členov,

-zánikom združenia,

-úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

-vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

-vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 

Práva členov:

- podieľať sa na činnosti združenia,

- voliť a byť volený do orgánov združenia,

- obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,

 

Povinnosti členov:

- dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,