Svedectvá

Jednou zo základných úloh kresťana je byť osobne svedkom moci Ježiša Krista. Tak ako sám Pán Ježiš prisľúbil: "ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami..." (por Sk 1,8). Tak ako sme už často v našich prejavoch hovorili o uzdravujúcej moci, ktorá je v Ježišovi Kristovi, tak na tejto stránke chceme potvrdiť, že oslobodenie z otroctva homosexuality, ak skutočne túžime byť z jej okov oslobodení, je v moci Ježiša Krista.  "Jeho rany vás uzdravili." (1Pt 2,24n), „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (Mt 8,17n)  Chceme požiadať čitateľov, aby boli spolutvorcami tejto mimoriadne dôležitej stránky, ako svedectvo o moci Boha, pre každého homosexuála či osobu LGBT, kto uverí v moc mena Ježiš Kristus! Ak si homosexuál, či lesba, či inak sexuálne orientovaný, vedz, že Pán Ježiš o Tebe vie, že Ťa miluje, ale nenávidí Tvoj hriech. Odovzdaj Mu svoj hriech, popros Ho o odpustenie a v dôvere Ho požiadaj o uzdravenie z tejto závislosti. "Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria." (Mt 7,8)

Tu prinášame svedectvá bývalých homosexuálov a skúsenosti ľudí modliacich sa za ich oslobodenie. (Pošli nám svoje osobné svedectvo, že Pán Ježiš Ťa vyslobodil z tejto otrockej závislosti).

Svedectvo bývalého homosexuála - David UPTON  (krátené)

Svedectvo bývalého homosexuála - David UPTON  (video)

Rozhovor s Michaelom Glatzem  bývalým aktívnym homosexuálom

Svedectvo bývalého homosexuála

Svedectvo bývalého homosexuála a transvestitu

Svedectvo Fr. mac Nutta z modlitieb za oslobodenie